migotanie przedsionków

migotanie przedsionków

DONIESIENIA
Implantacja CRT  u chorych z rytmem zatokowym jest od lat uznaną metodą terapii  to u chorych z niewydolnością serca, obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory i napadowym migotaniem i/lub ...
0

DONIESIENIA
Zgodnie z danymi rejestru Gloria-AF prezentowanymi w EHRA Europace- Cardiostim 2017, pacjenci, u których zdiagnozowano bezobjawowe migotanie przedsionków częściej doświadczają powikłań związanych z udarem mózgu niż pacjenci z ...
0

DONIESIENIA
Brytyjski Heart Rhythm Congress (HRC) – największy kongres edukacyjny w Wielkiej Brytanii poświęcony wyłącznie zaburzeniom rytmu serca zgromadził w Birmingham ponad 3000 ekspertów i pracowników służby zdrowia z ...
0

AKTUALNOŚCI
Osoby z rozrusznikami serca lub defibrylatorami, które doświadczają tylko krótkich epizodów migotania przedsionków mają bardzo niskie ryzyko wystąpienia udaru mózgu, co sugeruje, że antykoagulanty w tej grupie pacjentów ...
0

DONIESIENIA
Prognostyczna i patologiczne znaczenie AHRE nie jest jeszcze w pełni poznany. Próby kliniczne terapii OAC są przeprowadzane w celu określenia, czy interwencja terapeutyczna może być korzystna dla pacjentów ...
0

DONIESIENIA
W chwili obecnej istnieją dwie alternatywne metody ablacji leczenia migotania przedsionków – elektroanatomiczna i krioablacja. Ablacja RF stanowi standard opieki przy izolacji żył płucnych u chorych z opornym ...
0

DONIESIENIA
Najnowsze dane sugerują, że AF jest niezależnie związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nagłej śmierci sercowej. U pacjentów ze zdiagnozowanym AF, leczonych przeciwzakrzepowo, nagły zgon sercowy stanowi > 20% ...
0

AKTUALNOŚCI
W licznych badaniach wykazano, że nawet niewielki wzrost odsetka stymulacji dwukomorowej poprawia rokowanie pacjentów z CRT. Dodatkowo podawany przez urządzenie odsetek stymulacji dwukomorowej jest często przeszacowany, szczególnie u ...
0

WSKAZANIA
Nowe wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia migotania przedsionków porządkują aktualną wiedzę na temat tej arytmii. Wyraźnie zaakcentowano pięć ważnych aspektów terapii pacjentów z migotaniem przedsionków: przywrócenie rytmu zatokowego/kontrolę częstości ...
0