U 83-letniej pacjentki prowadzono diagnostykę utrat przytomności…

U 83-letniej pacjentki prowadzono diagnostykę utrat przytomności. W wykonanych badaniach diagnostycznych nie stwierdzono istotnych odchyleń. W przeprowadzonym badaniu elektrofizjologicznym nie wywołano arytmii mogących tłumaczyć zgłaszane przez pacjentkę objawy. W związku z brakiem uchwytnych przyczyn objawów podmiotowych wszczepiono chorej podskórny rejestrator arytmii. W ramach systemu HomeMonitoring otrzymano poniższy zapis.
Jaki rodzaj zaburzeń rytmu został zarejestrowany przez wszczepialny rejestrator rytmu BIOTRONIK Biomonitor 2-AF?

W zarejestrowanym o godzinie 08:55 widoczna jest bradykardia z częstością zespołów komorowych ok. 50/min. Z punktu widzenia diagnostyki zaburzeń rytmu istotne jest określenie zbliżonego odstępu Vs-Vs, który w tym przypadku wynosi około 1200 ms. Dodatkowo w sECG w drugim rzędzie zapisu widoczna jest pauza o czasie trwania 2172 ms. Warto zauważyć, że przed większością kompleksów QRS w tym zapisie widoczne jest wychylenie krzywej mogące odpowiadać fali depolaryzacji przedsionków ? załamkom P (oznaczone kolorem czerwonym). Jest to istotna informacja diagnostyczna, zwłaszcza dla chorych w zaawansowanym wieku o dużym ryzyku bradykardii w przebiegu migotania przedsionków. Mając na uwadze powyższe czynniki, poniższy epizod odpowiada bradykardii zatokowej z pauzą. U chorej kontynuowane jest monitorowanie celem ustalenia ewentualnych wskazań do zastosowania stymulacji serca.

Odpowiedź niepoprawna
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły