U kogo z HFrEF czekać >3 miesięcy na poprawę frakcji wyrzutowej? 

ehra 2022

Pacjenci z kardiomiopatią rozstrzeniową i kardiomiopatią połogową wydają się mieć największą szansę na poprawę frakcji wyrzutowej lewej komory >3 miesięcy od rozpoznania HFrEF. W tej subanalizie badania PROLONG-II oceniono, u których pacjentów jest największa szansa na dalszą poprawę frakcji wyrzutowej od rozpoznania HFrEF. Włączono 353 chorych z nowo rozpoznaną HFrEF, których obserwowano blisko 3 lata. Etiologia niewydolności serca prezentowała się następująco: 

  • niedokrwienna (n=126; 35%),
  • rozstrzeniowa (n=169; 48%),
  • połogowa (n=27; 7%),
  • pozapalna (n=24; 7%),
  • inna (n=7; 2%). 

W ciągu pierwszych 3 miesięcy frakcja wyrzutowa wzrosła we wszystkich analizowanych etiologiach, ale obserwowano większy wzrost w grupie z kardiomiopatią rozstrzeniową (9-9%) niż niedokrwienną (5-8%). Wykazano silniejszy wzrost w grupie kardiomiopatii połogowej (20-10%) i pozapalnej (15-9%) niż rozstrzeniowej i niedokrwiennej. U chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową i połogową obserwowano dalszy, istotny wzrost frakcji wyrzutowej później niż po 3 miesiącach (o ok. 10%).

https://digital-congress.escardio.org/EHRA-Congress/sessions/3921-eposters-day-1

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły