Wykrywanie bezobjawowych arytmii przedsionkowych w układach ICD VR-T DX

Badacze z Charlotte w Północnej Karolinie przedstawili na Kongresie HRS 2018 wyniki retrospektywnej obserwacji jednoośrodkowej pacjentów z implantowanym ICD VR-T DX. Oceniono korzyści płynące z zastosowania układu typu DX w kontekście wykrywania arytmii przedsionkowych i późniejszego postępowania.

Autorzy przeanalizowali epizody klasyfikowane przez urządzenia jako szybkie rytmy komorowe i szybkie rytmy nadkomorowe. Sprawdzono także dokumentację medyczną pod względem wywiadu arytmii przedsionkowych i epizodów zakrzepowo-zatorowych. Oceniano pacjentów okresie od maja 2013 do listopada 2017. 

Spośród 155 pacjentów z implantowanym układem ICD VR-T DX, u 128 urządzenia były aktywne. Średni okres obserwacji wyniósł 25 miesięcy. Potwierdzono 51 750 epizodów AF/AT u 46 pacjentów (30%). 16 osób (10%) miało wywiad migotania przedsionków przed implantacją układu. W 5 przypadkach (3%) urządzenie zarejestrowało napad AF, który okazał się  być szumami w kanale przedsionkowym. U 21 osób (14%) rozpoznano bezobjawowe epizody migotania przedsionków, ci pacjenci nie mieli wcześniej rozpoznanej tej arytmii. U 4 chorych (3%) stwierdzono napady SVT, które nie były wcześniej udokumentowane. Wśród osób ze świeżo rozpoznanym bezobjawowym migotaniem przedsionków, średni rytm komorowy wyniósł 111/min, a na podstawie skali CHADS2-VASc u 15 osób włączono leczenie przeciwzakrzepowe. Nie stwierdzono epizodów zakrzepowo-zatorowych po zabiegu.

Podsumowując, wyczuwanie przez pierścień w przedsionku w kardiowerterze z jedną elektrodą pozwoliło na rozpoznanie migotania przedsionków u 21 pacjentów (14%). Niezbędne są większe badania w celu określenia czy ta technologia pozwoli na redukcję ryzyka udaru u osób kierowanych do implantacji jednojamowego kardiowertera-defibrylatora. 

Oprac. na podstawie Tucker Amy G i wsp. Asymptomatic atrial arrhythmia detection using single chamber ICD with atrial sensing capabilities. B-AB26-04 Heart Rhythm 2018; Suppl 5

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły