Zastosowanie skali BLISTER jako narzędzia do przewidywania infekcjiwszczepialnych urządzeń elektronicznych do sercaoraz jej konsekwencje w zakresie użyteczności kosztowejw przypadku stosowania torebki antybakteryjnej

Stosowanie kopert antybakteryjnych zmniejsza częstość występowania infekcji związanych z obecnością elektronicznych urządzeń wszczepialnych (CIED), ale koszt ogranicza ich rutynowe stosowanie. W kilku ośrodkach referencyjnych w Wielkiej Brytanii podjęto próbę opracowania skali ryzyka, która mogłaby pomóc w określeniu, którzy pacjenci odnieśliby największe korzyści z tej technologii.

W przeprowadzonym badaniu zbadano czynniki związane z infekcją u wszystkich pacjentów z obecnością przezżylnego CIED, mając na celu walidację elementów oceny skali ryzyka PADIT w dużej kohorcie pacjentów w Wielkiej Brytanii, a następnie włączenie wszelkich dodatkowych, istotnych współzmiennych do nowej punktacji ryzyka. 

Na podstawie wieloczynnikowej analizy czynników ryzyka związanych z zakażeniem CIED uzyskano nową skalę ryzyka – BLISTER (tab.). Użyteczność diagnostyczną nowej skali ryzyka oceniano na podstawie istniejącej skali PADIT, a w modelach użyteczności kosztowej sprawdzano różne progi punktacji skali BLISTER i PADIT dla zastosowania torebki antybakteryjnej (AE) TYRXTM.

Przebadano łącznie 7383 pacjentów. Zakażenie CIED wystąpiło u 59 osób w ciągu 12 miesięcy od zabiegu (0,8%). Oprócz znanych czynników ryzyka obecnych w skali PADIT, dodatkowe czynniki ryzyka, takie jak: 

  • przezżylne usuwanie elektrod,
  • podwyższony poziom białka C-reaktywnego > 50 mg/l,
  • ponowna interwencja w ciągu dwóch lat,
  • czas trwania zabiegu powyżej 120 minut,  

były niezależnymi czynnikami predykcyjnymi zakażenia. 

Skala BLISTER wykazała lepszą skuteczność dyskryminacyjną w porównaniu ze skalą PADIT w kohortach walidacyjnych ze standardowym i wysokim ryzykiem (PADIT score ≥ 1) oraz u wszystkich pacjentów. Analizując czynniki binarne we wszystkich trzech kohortach, wynik w skali BLISTER ≥ 6 był silnym czynnikiem predykcyjnym wystąpienia zakażenia CIED.

Podsumowując, nowa skala BLISTER jest użytecznym narzędziem do stratyfikacji ryzyka u pacjentów z CIED. Modelowanie ekonomiczne – oparte na rzeczywistych kosztach i ryzyku infekcji – sugeruje, że taka indywidulana ocena ryzyka może ułatwić odpowiednie i efektywne kosztowo zastosowanie kopert antybakteryjnych TYRXTM.

Punkt odcięcia wyniku sakli BLISTER wynoszący ≥ 6 był szczególnie użytecznym markerem prognostycznym i obejmuje w całości kluczowe podgrupy wysokiego ryzyka, w tym pacjentów poddawanych implantacji CRT, wymianie generatora, przezżylnemu usuwaniu elektrod lub ponownej interwencji na CIED w ciągu dwóch lat od implantacji. 

Kilka brytyjskich szpitali zaadaptowało skalę BLISTER do rutynowej praktyki klinicznej. Prospektywna walidacja tej skali jest obecnie w toku.

Dostępny jest bezpłatny kalkulator online ułatwiający podejmowanie decyzji w placówce opieki zdrowotnej (https://qxmd.com/calculate/calculator_876/the-blister-score-for-cied-infection). 

Źródła
Maclean E, Mahtani K, Honarbakhsh S, et al. The Blister Score: A Novel, Externally Validated Tool for Predicting Cardiac Implantable Electronic Device Infections, and Its Cost-utility Implications for Antimicrobial Envelope Use. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2024 Jan 22. doi: 10.1161/CIRCEP.123.012446. Epub ahead of print. PMID: 38258308.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły