Znamy mechanizm kardiomiopatii indukowanej ekstrasystolią komorową

doniesienia medialne

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz

Billet i wsp. ocenili związek między skutecznością hemodynamiczną ekstrasystolii komorowych a rozwojem kardiomiopatii indukowanej ekstrasystolią komorową. Autorzy skorelowali utajoną bradykardię i/lub wzmocnienie poekstrasystoliczne z kardiomiopatią indukowaną ekstrasystolią komorową. 

U 17 pacjentów z kardiomiopatią indukowaną ekstrasystolią komorową i 16 z grupy kontrolnej z częstymi ekstrasystoliami komorowymi zakwalifikowanych do ablacji podłoża arytmii oceniono retrospektywnie wyniki inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego. Ekstrasytolie generujące mierzalną falę ciśnienia tętniczego klasyfikowano jako skuteczne hemodynamicznie. Wzmocnienie poekstrasystoliczne definiowano jako wzrost skurczowego ciśnienia tętniczego po ekstrasystolii komorowej o ? 5 mm Hg w porównaniu z poprzedzającym pobudzeniem zatokowym. Autorzy analizowali wszystkie ekstrasystolie komorowe w ciągu 10 minut przed ablacją. Obliczono wskaźnik elektromechaniczny definiowany jako stosunek ekstrasystolii skutecznych hemodynamicznie do wszystkich ekstrasystolii. 

Wskaźnik elektromechaniczny wyniósł 29?31% w grupie z kardiomiopatią indukowaną ekstrasystolią i 78?20% w grupie kontrolnej (p < 0,0001). Wzmocnienie poekstrasystoliczne było obecne u 41?28% osób z kardiomiopatią i 14?10% w grupie kontrolnej (p = 0,001). Wskaźnik elektromechaniczny i wzmocnienie poekstrasystoliczne nie były skorelowane z wymiarami lewej komory ani jej funkcją u pacjentów z kardiomiopatią indukowaną ekstrasystolią komorową. W grupie z kardiomiopatią ablacja spowodowała istotny wzrost frakcji wyrzutowej z 35?9% do 53?9%, p < 0,0001).

Podsumowując, pacjenci z kardiomiopatią indukowaną ekstrasystolią komorową częściej mają dodatkowe pobudzenia nieskuteczne hemodynamicznie i wzmocnienie poekstrasystoliczne w porównaniu z grupą kontrolną.

Oprac. na podstawie Billet S., Rollin A., Mondoly P. i wsp.: Hemodynamic consequences of premature ventricular contractions Association of mechanical bradycardia and post-extrasystolic potentiation with premature ventricular contraction-induced cardiomyopathy. Heart Rhythm 2019; 16:853-60. 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły