Związek CRT z występowaniem odpowiednich terapii ICD przy kardiomiopatii niedokrwiennej i nie-niedokrwiennej.

Związek CRT z występowaniem odpowiednich terapii ICD przy kardiomiopatii niedokrwiennej i nie-niedokrwiennej.

CRT zmniejsza częstość występowania nagłej śmierci sercowej oraz stosowanie odpowiednich terapii kardiowertera-defibrylatora (AICDTs); jednakże ten antyarytmiczny efekt  obserwowany jest jedynie w niektórych grupach pacjentów.  W poniższej publikacji dokonano analizy, u których pts po implantacji CRT rzadziej dochodzi do pierwszej adekwatnej terapii wysokoenergetycznej. Dane analizowano z hiszpańskiego rejestru  UMBRELLA u chorych z ICD lub CRT-ICD z 48 hiszpańskich szpitali. Głównym punktem końcowym był czas do pierwszego AICDT. Pomimo gorszego klinicznego profilu ryzyka, pacjenci NIDC otrzymujący CRT-ICD mieli niższe skumulowane prawdopodobieństwo pierwszego użycia AICDT w ciągu 2 lat w porównaniu z pacjentami, którym wszczepiono ICD. Analiza wieloczynnikowa potwierdziła, że  CRT obniża ryzyko AICDT wśród pacjentów NIDC. Wyniki tej analizy mogą sugerować, w której grupie chorych z ICD należy rozważyć up-grade do CRT.

Autor: Michał Chudzik

Źródło/a: http://europace.oxfordjournals.org/content/early/2016/10/05/europace.euw303

POBIERZ – Związek CRT z występowaniem odpowiednich terapii ICD przy kardiomiopatii niedokrwiennej i nie-niedokrwiennej