Zdalne monitorowanie EKG po TAVI

Zdalne, ambulatoryjne monitorowanie EKG przed i po TAVI pozwala nadzór nad chorymi i często prowadzi do implantacji układu stymulującego serce. W prospektywnym projekcie REdireCT TAVI oceniono wpływ 4-tygodniowego ambulatoryjnego monitorowania EKG za pomocą urządzenia Pocket-ECG (2 tygodnie przed i 2 tygodnie po TAVI) na redukcję nieplanowych implantacji stymulatora serca przed wypisem po TAVI. Między 2018 a 2020 rokiem wszczepiono TAVI 192 osobom (średnia wieku blisko 82 lata, 95,3% zastawek dostarczanych na balonie). Pacjenci chętnie nosili aparat do monitorowania EKG (mediana przed TAVI – 12,8 dnia, po TAVI – 12,9 dnia). Stwierdzono 24 alerty z monitorowania EKG: 13 przed TAVI i 11 po TAVI. U 14 z nich wszczepiono stymulator serca: 7 osobom przed TAVI: z powodu pauz zatokowych (n=2), z powodu bloku przedsionkowo-komorowego (n=5), a w 7 przypadkach po TAVI: z powodu pauz zatokowych (n=1), z powodu bloku przedsionkowo-komorowego (n=5), VT (n=1). Ponadto 9 chorych (4,7%) wszczepiono stymulator serca przed TAVI z powodu bloku prawej odnogi pęczka Hisa z towarzyszącym blokiem wiązki lewej odnogi/wydłużonym odstępem PR. Łącznie u 6 pacjentów (3,1%) wszczepiono stymulator serca w trybie pilnym w trakcie hospitalizacji w celu wykonania TAVI z powodu bloku przedsionkowo-komorowego i u jednego chorego ponownie przyjętego z powodu bloku przedsionkowo-komorowego. Mediana hospitalizacji po TAVI wyniosła 1 dzień. 

Created with BioRender, licensed version purchased by Sylwester Rogula

https://academic.oup.com/europace/advance-article/doi/10.1093/europace/euac042/6607812

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły