Zmniejszona długoterminowa ogólna śmiertelność u pacjentów z HF z poszerzonym QRS leczonych CRT-D w porównaniu z pacjentami z HF z wąskimi QRS leczonymi tylko ICD

Zmniejszona długoterminowa ogólna śmiertelność u pacjentów z HF z poszerzonym QRS leczonych CRT-D w porównaniu z pacjentami z HF z wąskimi QRS leczonymi tylko ICD

Celem badania było porównanie śmiertelności długoterminowej w grupie chorych z HF z wydłużonym QRS otrzymujących CRT-D z podobną grupą chorych z wąskimi QRS będących odbiorcami ICD. W badaniu wzięło udział 312 pacjentów – średni wiek 66 ± 13 lat; z których 84% stanowili mężczyźni. 138 chorych z QRS ≥120 ms otrzymało CRT-D, średni czas obserwacji, podczas którego oceniano czas i przyczynę śmierci, wynosił 46 miesięcy. U pacjentów z niewydolnością serca leczonych ICD, w podgrupie pacjentów z wydłużeniem QRS, którzy otrzymują CRT-D wykazano lepszą długoterminową przeżywalność niż u odbiorców ICD z wąskimi QRS, ze względu na ich zmniejszoną śmiertelność związaną z HF.

Autor: Michał Chudzik 

Źródło/a:  http://europace.oxfordjournals.org/content/18/9/1374

POBIERZ – Zmniejszona długoterminowa ogólna śmiertelność u pacjentów z HF z poszerzonym QRS leczonych CRT-D w porównaniu z pacjentami z HF z wąskimi QRS leczonych tylko ICD