Nawracające omdlenia u pacjentów ze stymulatorem i bradyarytmiami

Nawet co piąty pacjent z wszczepionym stymulatorem ma nawroty omdleń po zabiegu. Podczas kongresu ESC 2020 przedstawiono kolejne badanie przygotowane o dane z duńskich baz danych. Autorzy zidentyfikowali pacjentów z wywiadem omdleń, u których implantowano układ stymulujący serce. Oceniano ryzyko nawrotu omdleń i śmiertelność całkowitą za pomocą analizy regresji Coxa. W sumie 8663 osoby spełniły kryteria włączenia do analizy. Mediana wieku wyniosła 78,1 roku, 55,1% stanowili mężczyźni. Pięcioletni wskaźnik występowania ponownego omdlenia wyniósł 19,3% (95% CI 18,4-20,2). Omdlenia częściej nawracały u mężczyzn, powyżej 80 roku życia, nadużywających alkoholu, z krwawieniem, POChP, przewlekłą chorobą nerek, udarem mózgu i chorobą nowotworową. Z kolei migotanie przedsionków wiązało się z rzadszym nawrotem omdleń. Zaobserwowano, że pacjenci z zaawansowanymi zaburzeniami przewodzenia przedsionkowo-komorowego mają niższe ryzyko ponownych omdleń w porównaniu do pacjentów z dysfunkcją węzła zatokowego (HR 0,85, 95% CI 0,76-0,94, p=0,003). 

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://esc2020-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?channel=85050&mediaId=85873

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły